Místo podnikání OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná musí při své registraci na Živnostenském úřadě uvést, kromě jiného, i místo (nově již platí název sídlo, stejně jako u právnických osob) svého podnikání. Ta OSVČ, která vlastní provozovnu, v níž přímo svou výdělečnou činnost vykonává, uvádí její adresu. Ten, kdo žádnou provozovnu nemá, uvede zpravidla místo svého trvalého bydliště.

entrepreneur-593357_960_720

Jestliže chce OSVČ místo podnikání uvést jinde, než je adresa jejího trvalého bydliště, musí doložit oprávnění k užívání těchto prostor. Tím může být buď vlastnické právo, které se dokládá výpisem z Katastrálního úřadu a Kupní smlouvou (anebo dědickou, darovací, aj.), popřípadě právo užívací – to osoba samostatně výdělečně činná doloží nájemní smlouvou, souhlasem vlastníka nemovitosti, a podobně. V případě, že má OSVČ trvalé bydliště na obecním úřadu a chce tuto adresu uvést jako sídlo svého podnikání, musí mít od této instituce rovněž písemný souhlas, kterým doloží registraci na příslušném ŽÚ.

Sídlo podnikání je v podstatě adresa, odkud OSVČ svou činnost řídí – vystavuje faktury, uzavírá smlouvy, přijímá a odesílá obchodní korespondenci, popřípadě vyřizuje telefonáty. Sídlo má fyzická osoba pouze jedno – vztahuje se na jeho veškerou podnikatelskou činnost, i kdyby měla registrovaných více živností. Nahlásit své sídlo podnikání musí podnikatel nejen na ŽÚ, ale také na Finančním úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. A vhodné je oznámení této adresy také dalším institucím, s nimiž vede FO úřední či obchodní korespondenci.

entrepreneur-593372_960_720

V dnešní době poskytují některé společnosti své adresy fyzickým osobám, aby je využívaly jako místo či sídlo svého podnikání. A nejen adresy. Tyto společnosti mívají často nevyužité prostory, které nabízejí OSVČ pro jejich administrativní a další činnost. OSVČ tak může získat krátkodobě i dlouhodobě třeba kancelář, kde bude přijímat své obchodní partnery, uzavírat smlouvy, anebo si vést v klidu daňovou evidenci.